OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I TECHNICZNE

I. Zakres przedmiotowy

1. Ogólne Warunki Handlowe i Techniczne (zwane dalej OWHiT) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną wykonującą świadczenie jest DS INDUSTRY Sp. z o.o. (zwana dalej Wykonawcą).

2. Niniejsze OWHiT są integralną częścią wszelkich umów dotyczących świadczenia usług zawieranych przez Wykonawcę oraz podstawą prawną wykonania usług na rzecz Zamawiającego, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej. Odmienne warunki umowy proponowane przez Zamawiającego obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zaakceptowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i na piśmie.

3. Niniejsze OWHiT określają w szczególności: procedurę składania zamówień, zasady i terminy ich realizacji, zasady składania reklamacji, terminy płatności.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Techniczne są zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy: www.sparcolor.pl

II. Zamówienia

1. Wszelkie umowy realizowane będą po dokonaniu pisemnego potwierdzenia ich treści przez Wykonawcę i na zasadach wskazanych w potwierdzonym zamówieniu.

2. Zamawiający składa zamówienia pocztą elektroniczną lub na druku zamówienia.

3. Zamówienia złożone w formie, o której mowa w pkt 1, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub posiadające pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego.

4. Zamówienie złożone przez Zamawiającego powinno wskazywać:

1) dokładny opis produktu (parametry techniczne, typ, numer jakiego środowiska korozyjności będzie miał zastosowanie przedmiot, przeznaczenie obiektu, etc.),

2) sposób dostawy (odbiór własny, dostawa przez Wykonawcę),

3) miejsce dostawy,

4) osobę upoważnioną do dokonania odbioru,

5) należy podać stronę lakierowania, w przypadku braku takiej informacji usługa zostanie wykonana wg uznania Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy realizacji umowy, w tym w szczególności udzielać mu niezbędnych informacji i przekazywać dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

6. W zamówieniach na wykonanie usługi lakierowania proszkowego należy przedstawić rysunki z zaznaczeniem miejsc na wykonanie otworów technologicznych. W przypadku braku rysunków lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane otwory technologiczne.

7. Zamówienie musi zawierać specyfikacje materiałową dostarczonych elementów (przede wszystkim parametr odporności temperaturowej). W przypadku braku takiej informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki wynikające z technologii lakierowania proszkowego.

8. Wykonawca na życzenie Zamawiającego potwierdza zamówienie, w szczególności określając:

1) cenę zamówionej usługi oraz (ewentualnie) wysokość udzielonego rabatu,

2) termin dostawy

3) potwierdzenie rodzaju transportu oraz sposobu odbioru lub dostawy.

9. Zamawiający składając zamówienia oświadcza, że spawy w miejscach łączeń są w 100% szczelne.

III. Ceny

1. Ceny ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.

2. Wykonawca zawsze podaje cenę netto, która zostanie powiększona o należny podatek VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w zależności od sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, zmiany kursów walut, zmiany cen materiałów. O powyższym zamiarze Wykonawca poinformuje Zamawiającego przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną zmianą. Brak sprzeciwu Zamawiającego na zmianę ceny w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, uważane jest za jej akceptację.

4. Wykonawca ma prawo podwyższyć ceny umowne w przypadku zmniejszenia zamówienia bądź odstąpienia przez Zamawiającego od wcześniej uzgodnionych poziomów odbioru.

IV. Dostawa

1. Dostawa polakierowanych elementów następuje w sposób określony w potwierdzeniu zamówienia.

2. Dostawa może zostać wstrzymana w przypadku zalegania przez Zamawiającego z wymagalnymi płatnościami względem Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wykonawcy dotyczące wstrzymanych dostaw.

3. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa została zrealizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu dostaw w zależności od wielkości złożonego zamówienia.

5. Jeżeli terminowe wykonanie Usługi nie jest możliwe z powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, której nie można było przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie i podania nowego terminu odbioru Materiałów, bez żadnych konsekwencji. Nie stanowi to niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

V. Transport i odbiór towaru

1. Sposób transportu i odbioru polakierowanych elementów przez Zamawiającego strony ustalają indywidualnie, przy uwzględnieniu możliwości transportowych Wykonawcy.

2. Polakierowane elementy są transportowane w specjalnej foli stretch, która musi być niezwłocznie usunięta przez Zamawiającego po wykonaniu transportu. Folia, w którą pakowany jest polakierowany materiał służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia elementów do transportu i rozładunku.

3. W przypadku odbioru polakierowanych elementów transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego obowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru.

4. W przypadku, gdy transport polakierowanych elementów jest wykonywany przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany:

1) określić godziny, w których polakierowane elementy mogą zostać dostarczone,

2) pozostawać w gotowości do odbioru polakierowanych elementów w uzgodnionym terminie,

3) miejsce dostawy,

4) wskazać osobę upoważnioną do dokonania odbioru polakierowanych elementów,

5) dokonać rozładunku polakierowanych elementów w ciągu 2 godzin od jego dostarczenia – za dodatkowy czas postoju Wykonawcy ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 150,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

5. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego polakierowanych elementów oraz niezwłocznie informuje Wykonawcę o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.

6. Odbiór polakierowanych elementów będzie odbywał się poprzez podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego przez osobę upoważnioną do odbioru.

VI. Płatność

1. Wszelkie płatności Zamawiającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i w oznaczonym w niej terminie.

2. Płatność dokonywana jest gotówką w kasie bądź w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3. Za dzień zapłaty uważana jest data wpłaty gotówki w kasie bądź data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy,

4. W przypadku braku zapłaty za dostarczone polakierowane elementy w terminie wskazanym w fakturze VAT, wszelkie należności Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne i mogą być dochodzone przez Wykonawcę w pełnym zakresie.

5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za Usługę lub jej jakiejkolwiek części, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia jakichkolwiek Usług na rzecz Zamawiającego, bez jakichkolwiek konsekwencji. Wstrzymanie to nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy. Wstrzymanie świadczenia Usług nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Usługi już wykonane. Materiały znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy zostaną wydane Zamawiającemu dopiero po uregulowaniu przez niego wszelkich zaległości płatniczych wobec Wykonawcy.

VII. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje lakierowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiada aktualne wymagalne atesty jakościowe na materiały wykorzystywane do realizacji zlecenia oraz są oznaczone zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami.

2. Wykonawca odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania polakierowanych elementów oraz przy jego właściwym wykorzystaniu i eksploatacji.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie oraz magazynowanie polakierowanych elementów przez Zamawiającego lub inny podmiot na jego zlecenie – po ich odbiorze przez Zamawiającego. Polakierowany materiał musi być przechowywany w suchych i przewiewnych pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony materiał do lakierowania nie spełnia parametrów technicznych i konstrukcyjnych pod kątem poddania go obróbce lakierniczej.

5. Wykonawca nie odpowiada w przypadku, gdy z polakierowanych elementów nie zostanie usunięta folia stretch po dostarczeniu go na miejsce dostawy. W przypadku zabezpieczenia elementów folią ochronną, folia ta powinna zostać usunięta w czasie podanym w karcie charakterystyki, w innym przypadku może dojść do zwulkanizowania się folii i powstania nieusuwalnych plam.

Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Usług.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić wykonawcy w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:

1) zamówienie,

2) dowód dostawy materiału do lakierni.

W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia mechaniczne muszą być zgłaszane przy odbiorze lub dostawie polakierowanych elementów. Z reklamacji będzie sporządzany protokół reklamacyjny.

3. Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane do Wykonawcy na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy lub odbioru polakierowanych elementów. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady.

4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Zamawiający nie mógł wykryć w chwili wydania polakierowanych elementów, muszą być zgłaszane Wykonawcy pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wykrycia, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty odbioru lub dostawy.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

6. Na elementach ocynkowanych, lakierowanych proszkowo istnieje możliwość wystąpienia odgazowań z powłoki cynku, co nie podlega reklamacji.

7. Odbiór jakościowy powłok lakierowanych aluminiowych odbywa się zgodnie z normami QUALICOAT przed fabrykacją elementów. Materiał zgłoszony do reklamacji nie może być poddany wcześniejszej obróbce.

IX. Gwarancja

1. Okres, na który udzielana jest gwarancja określany jest indywidualnie w zależności od parametrów obiektów malowanych.

2. Wykonawca nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakość przelakierowanych elementów (wyjątek stanowią blachy ocynkowane hutniczo powlekane lakierem przez hutę, których powłoka spełnia parametry techniczne dla poddania jej końcowej obróbce lakierowania proszkowego)

3. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:

1) wadą konstrukcyjną malowanych obiektów,

2) wadą zastosowanych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

3) czynnikami mechanicznymi,

4) czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem, konserwacją nie zgodną z zaleceniami wykonawcy powłoki (sposób oraz technika konserwacji dla danego obiektu określana jest przez wykonawcę powłoki w momencie pierwszego przeglądu gwarancyjnego) lub kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych warunkach eksploatacji obiektu.

4. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania temperatury powyżej 70 oC na lakierowaną powierzchnię.

5. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.

6. Nie podlegają gwarancji polakierowane profile uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.

7. Aby mogła być udzielona gwarancja:

1) materiał polakierowany poddany obróbce mechanicznej powinien być wykonany zgodnie ze wskazaniami katalogowymi tj. przekroje surowe aluminium (miejsca cięte) muszą być zabezpieczone klejem dwuskładnikowym lub silikonem,

2) powierzchnia lakierowana musi być w stanie surowym (nie poddana żadnej wcześniejszej obróbce),

3) elementów polakierowanych nie należy poddawać obróbce mechanicznej (gięcie, cięcie, tłoczenie, itp.),

4) w przypadku elementów przeznaczonych do lakierowania proszkowego należy uwzględnić fakt „odbicia od zawieszki”,

5) w przypadku lakierowania profili ciepłych- z przekładką termiczną, należy uwzględnić fakt wystąpienia na przekładce pogorszonej jakości powłoki lakierniczej lub jej braku (w zależności od rodzaju zastosowanej przekładki),

6) elementy ocynkowane „ogniowo” przed lakierowaniem muszą być poddane starannej obróbce oscylacyjno-mechanicznej w celu usunięcia wad występujących w powłoce typu – zlewy, zacieki, wtrącenia itp. (obróbka mechaniczna po stronie zamawiającego),

7) elementy ze stali „czarnej” na których występują ostre krawędzie konstrukcji lub powstałe w wyniku cięcia, otworowania itp. muszą zostać odpowiednio mechanicznie wyoblone przed wykonaniem obróbki lakierowania proszkowego inaczej w miejscach ostrych krawędzi mogą wystąpić ogniska korozji, co nie będzie podlegało reklamacji (wyoblenie mechaniczne krawędzi po stronie zamawiającego),

8) powłoka cynkowa wyrobów przeznaczonych do lakierowania musi spełniać wymagania określone w normie PN- EN-ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN_ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999,

9) dostarczone aluminiowe stopy odlewnicze muszą mieć przeznaczenie do chromianowania żółtego i następnie pokrycia powłoką proszkową. Poniżej przedstawiono wykaz odpowiednich aluminiowych stopów odlewniczych: EN AB-51000/EN AB-51100, EN AB-44100/EN AB-44200, EN AB-41000, AG 4Z, AZ10S8G.

10) w przypadku kontynuacji zlecenia należy wpisać taką uwagę w zamówieniu co ma związek z uzyskaniem powtarzalności powłoki lakierniczej. W przeciwnym razie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w odcieniach bądź połysku,

11) powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przez autoryzowany serwis Wykonawcy z potwierdzeniem daty wykonania zabiegu. Do mycia należy używać czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących (konserwacje należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku).

8. Przy wykonaniu powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (stal czarna, aluminium, stal ocynk) mogą wystąpić znaczne różnice w odcieniach w przypadku kolorów żółtych i pomarańczowych.

9. Ewentualna naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie wykonywana lakierami renowacyjnymi.

10. Na elementach ocynkowanych mogą wystąpić nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury nałożonego ocynku.

X. Rozstrzyganie sporów

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.

2. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający, składając Zamówienie/ zawierając Umowę, akceptuje OWHiT które są integralną częścią Zamówienia/Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę w celu wykonania Zamówienia.

2. Strony zobowiązują się, że przy wykonywaniu zamówień nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności prawnych znaków towarowych, zastrzeżonych wzorów użytkowych, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów.

3. Strony będą na bieżąco informowały o zmianach w zakresie danych dotyczących Stron.

4. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, którymi się posługują przy realizacji zamówienia, jak za swoje własne działania.

5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyskają w trakcie współpracy. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa polskiego bądź jest konieczny dla wykonania umowy.

6. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 4 jest nieograniczony w czasie.

7. W sprawach nieuregulowanych w OWHiT zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.